לוגו אוניברסיטת חיפה
לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך
לוגו התכנית לניהול מערכות חינוך

פרקטיקום

סוגיות בניהול חינוכי – תיאוריה ומעשה: פרקטיקום

מרכזת הפרקטיקום: נאוה בר

navabar7@gmail.com

תקציר

הקורס יעסוק בהיכרות מעמיקה עם עבודת מנהל מערכת חינוך על היבטיה ומרכיביה השונים.

הקורס ישלב תצפיות על עבודת מנהל מערכת חינוך וניתוח מעמיק שלה, תוך העלאת קריטריונים להמשגה תיאורטית/עיונית של סוגיות הקשורות בניהול מערכות חינוך.

הקורס יתקיים בשני מעגלי למידה – שהייה בשדה בצמוד למנהלי מערכות חינוך ולמידה באוניברסיטה.


מטרות הקורס

1. הכרות מעמיקה עם צירי הפעילות המרכזיים של מנהל מערכת חינוך, הפרקטיקות הפועלות במסגרתם וקשרי הגומלין ביניהם.

2. העלאת וניתוח סוגיות ודילמות מנהיגותיות וערכיות המתעוררות סביב ניהול מערכת חינוך.

3. רכישת כלים לצרכי תצפית, בחינה ביקורתית והמשגה הקשורים לסוגיות של ניהול מערכת חינוך.

4. העצמת הלומדים על ידי הקניית כלים לפיתוח אישי ומקצועי ושיח של קהילת לומדים (Community (Learning.

נושאי הקורס

הקורס ינוע סביב 6 צירים וקשרי הגומלין שביניהם:

1. מנהל מערכת חינוך כמוביל חזון חינוכי ומעצב תמונת עתיד..

2. המנהל כמניע תהליכי חינוך - למידה – הוראה.

3. המנהל כמוביל תרבות הערכה והתהליכים המשתמעים ממנה.

4. המנהל כמקדם תהליכי התפתחות מקצועית רב-שלביים.

5. המנהל כמנהיג ומתאם בין קהילות פנים ארגוניות.

6. המנהל כיזם של דיאלוג ושיתופי פעולה עם גורמי חוץ.

דרכי ההוראה

הקורס יפעל בחמישה מעגלי פעילות שישולבו זה בזה לאורך כל שנת הלימודים:

1. תצפיות מונחות על מנהל מערכת חינוך בשדה, סביב 6 צירי הפעילות המרכזיים של מנהל מערכת חינוך.

2. שיח קבוצתי באוניברסיטה, לניתוח ודיון על הסוגיות, הדילמות והאתגרים העולים מתוך התצפיות בשדה.

3. קישור התצפיות והניתוח להמשגה תיאורטית שתפותח ותוצג על ידי הסטודנטים בסיוע מקורות אקדמיים.

4. סיור בשלוש מערכות חינוך ייחודיות וקיום שיח לימודי עם המנהלים שלהן.

5. ליווי אישי של הסטודנט בפרויקט הגמר של התואר.