עבודות דוקטורט

עבודות דוקטורט במגמה לניהול מערכות חינוך (מאז 2007)

שם התלמיד

שם המנחה

נושא

שנת סיום

הילה פרץ

פרופ' זהבה רוזנבלט

הדרכה בארגונים: גישה רב ממדית ורב תרבותית

2007

נלי מאייסי מלג'אק

פרופ' אנית סומך ופרופ' רחל סגינר

שחיקת מנהלי בתי ספר: דפוסי האינטראקציה עם שותפי התפקיד כגורם המתווך בקשר שבין קונצנזוס בערכים לרמת השחיקה

 

2008

פסקל בן עוליאל

פרופ' אנית סומך

ניהול סף בצוותי ניהול: חקירת הגורמים המנבאים והתוצרים של פעילות חוץ ופנים של מנהיג בית הספר ברמת הפרט, הצוות והארגון

2012

סמדר גלעד

פרופ' אנית סומך

היום שאחרי-השלכות הטמעת חדשנות פדגוגית-ארגונית בבתי ספר ניסויים על האפקטיביות הארגונית לאחר סיום התהליך: ההשפעה המתערבת של מאפייני המנהל ואקלים תומך חדשנות

2013

רימאא דאעס

ד"ר יאיר ברזון

ההשפעה של מיומנויות מנהלי בתי ספר על תהליכי שינוי ארגוני ותוצאותיו לאורך זמן

 

2014

סיגלית ברגר

פרופ' זהבה רוזנבלט

נשיאה באחריות והשלכותיה על הפרט והארגון בקרב מורים: בחינת ההשפעה המתערבת של משאבים אישיים וארגוניים

2015

הילה ברגר

ד"ר יאיר ברזון

נוכחות ניהולית: פיתוח מבנה ובחינת השלכותיו על תוצאות בית ספר

 

2016

קרן קדוש

פרופ' זהבה רוזנבלט

ניצול שעות הוראה: ניבוי התופעה ברמת בית ספר וברמת המורה על ידי גורמים ארגוניים-אקלימיים ואישיים-מקצועיים, ובעזרת נשיאה באחריות כגורם מסביר

2018

אורית שני

פרופ' אנית סומך

פיתוח מודל להבנת החוסן הבית ספרי: זיהוי המשתנים המקדימים ומשתני התוצאה

2018

איילת אגוזי

פרופ' אנית סומך

מודל מתווך-מתערב להבנת השלכות נחשונים על חדשנות בבתי ספר

בתהליך

ניר טל ד"ר לטם פרי- חזן וד"ר אביהו שושנה היבטים דתיים ותרבותיים במימוש הזכות להשתתפות במועצת תלמידים ונוער בתהליך
בר ענת פרופ' אנית סומך פיתוח מודל אינטגרטיבי להבנת למידה ארגונית: למידה ארגונית מוכוונת חוץ ומוכוונת פנים וקשריהן עם משתנים מקדימים ותוצרים ארגוניים. בתהליך
שירן גרמןד"ר לטם פרי-חזןThe use of mobile phones by young children of low socioeconomic class:Barriers to the development of rights consciousness and educational
implications
בתהליך
שי קצירד"ר לטם פרי-חזןנושא: רפורמות חינוכיות בבתי ספר חרדיים לבנים בתהליך
דליה בירני-נסראלדיןפרופ' אנית סומך ופרופ' רונית בוגלרמודל מתווך-מתערב להבנת הקשר בין הון פסיכולוגי בקרב מנהלי בית ספר לבין תפוקות ארגוניות בתהליך